UDO GÖẞWALD | GEORG VON WILCKEN

48 Tez

Birlikte nasıl daha iyi yaşayabiliriz

48 Thesen - Wie wir besser zusammenleben können
EDİTORYAL
Tarih boyunca insanlık, toplumsal olarak bir arada var oluşu düzenlemek için çok sayıda pozisyon formüle etmiştir. Tüm dinler ve kültürler, devletlerin anayasaları, felsefi yazılar, insan haklarına ilişkin bildiriler ve çok çeşitli toplumsal anlatılar, binlerce yıldır insanların toplumsal değerler üzerinde anlaşmaya varma ve bunlara uymaları için ortak kurallar ve normlar oluşturma çabalarına tanıklık etmiştir.
21. yüzyılın başında insanlık eşi benzeri görülmemiş bir küresel ağ ve iş birliği içinde kendini gösterir. Aynı zamanda bu dönem toplumsal değer ve normlara ilişkin derin tartışmalarla da karakterize edilir. Bu nedenle insanlığın ortak küresel anlaşmalar üzerinde düşünmesi zorunludur. Bu, bireyler arasında, bir grup içinde, bir devlette veya devletler, dinler ve kültürler arasında barışçıl ve yapıcı etkileşimin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaları içerir. Bu demokratik karar alma süreçlerine aktif katılım biçimleriyle ve toplumsal olarak üretilen zenginliğin nasıl daha adil dağıtılabileceği sorusuyla ilgilidir. Artan küresel ısınma göz önüne alındığında, doğaya ve biyolojik çeşitliliğe geri dönüşü olmayan zararların önlenmesi için iklim koruma hedeflerinin tutarlı bir şekilde uygulanması önemlidir. Her insan dünyayı kendine göre yorumlar. Ancak bireylerin de ortak yarar konusunda sorumlulukları olduğundan, yalnızca ortak bir bakış açısı gelecekte birlikte daha iyi yaşamamıza yardımcı olabilir. Bu 48 tez geleceğimiz için yeni düzenlemeler düşünmek isteyen herkese bir teşvik niteliğindedir.
Not: Tezlerin yanında ile işaretlenen yerlerde ilgili konuya ilişkin tartışmayla bağlantılıtemel katkılarıgörebilirsiniz.Tezlere ek olarak, Denemeler altında, bu konuyu ele almaya çalışan metinleri bulacaksınız. Her teze tarihsel ve felsefi bir temel ve ona yapılan referansları vermek şimdiki zamanı yaratmak için. Metinler sürekli güncellenmektedir.
BİREY VE DÜNYA

1

Her insan farklı ve özeldir. Bunun takdir edilmesi ve korunması gerekir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

2

Her insan, kendi benzersizliğinin bilgisinden yola çıkarak, diğerlerini benzersizlikleri içinde tanıma ve onlara saygı gösterme ve takdir etme yeteneğini geliştirir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

3

Her insan bir arayış içindedir. Başkaları haklarının kısıtlandığını hissetmedikleri ölçüde, her birey önceki bilginin sınırlarını genişletmek ve aşmak için dünyayı keşfetmek ve araştırmakta özgürdür.

Kaynaklar ve bağlantılar:

4

Her insan kendine yaşamın kökeni ve ölümün gizemi hakkında sorular sorar. Bu sorulara vereceği yanıtlar diğer insanların yanıtlarıyla eşit düzeyde takdir görmelidir. Bunları kendi inancında bulduğu sürece, bunlara diğer tüm inançların cevapları kadar saygı gösterilmelidir.

5

Her insanı, diğer insanlar, doğal olaylar, nesneler ve sanatsal ifade biçimleri duyusal olarak etkiler ve bu etkileşim aracılığıyla her bir bireye hitap edilir. Bu rezonans biçimleriyle kendisini ve dünyayı tekrar tekrar deneyimler. Kendini baştan çıkarmasına, ele geçirmesine izin vererek, aynı zamanda yaşamın karmaşıklığı ve dünyanın çeşitliliği karşısında tedirgin olarak, kendisini bir insan olarak farklılaştırır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

6

Her insan doğanın bir parçasıdır. İnsan ancak doğayla uyum içinde yaşarsa ve kendisini onun üstüne koymazsa türünü koruyabilir ve geliştirebilir. Bunun sorumlusu her insandır. Hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunabilmesi için dünya yüzeyinin en az üçte birinin doğa koruması altına alınması gerekir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

7

Her insan, dünyadaki doğal kaynakların dikkatli ve sürdürülebilir kullanımına dikkat etmeli ve bunları korumak için mantığını kullanmalıdır. Bu durum şirketlerin aşırı kaynak tüketiminden kaçınması ve bunu yenilenebilir hammaddeler üreterek veya fosil olmayan alternatif enerji kaynaklarına yatırım yaparak telafi etmesi zorunluluğunu doğurur.

Kaynaklar ve bağlantılar:

8

Herkes temiz hava ve suyun korunmasının yanı sıra zararlı çevresel etkilerden, sağlığa zararlı radyasyondan ve küresel ısınmanın sonuçlarından korunma hakkına sahiptir. Her birey iklim koruma hedeflerinin küresel olarak uygulanmasını sağlamak için çalışmalı ve daha az gıda israfına, trafik ve israfın azaltılmasına kişisel olarak katkıda bulunmalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:
SOSYAL VE TOPLUMSAL

9

İnsan her şeyden önce sosyal bir varlıktır. Özgürce ve aynı zamanda sorumluluk içinde yaşayabileceği bir topluluğa entegrasyona ihtiyacı vardır. Topluluk içinde dünyayı kendi ihtiyaçlarına göre ve dolayısıyla herkesin yararına şekillendirme yeteneğini geliştirir. Birey olarak kendi imkanları ölçüsünde başkalarının üretken ve yaratıcı çalışmalarına gönüllü olarak destek olur.

Kaynaklar ve bağlantılar:

10

Her insan doğumundan itibaren kendisini savunmasız ve korunmaya muhtaç hale getiren korku deneyimiyle karşı karşıyadır. Hayatı boyunca hem kendini korumayı hem de başkalarına koruma sağlamayı öğrenir. Korumanın bir kısmı, başkalarıyla aktif olarak güven ilişkisi oluşturmak ve bunu sürdürmektir.

11

Her insan kendi geleceğinin başkalarının da elinde olduğunu bilmelidir. Yaşamımız boyunca kendi narsisizmimize sınırlar koymayı, kendimizi başkalarına açmayı, onlara şefkatle ve saygıyla davranmayı öğreniriz. Birlikte daha iyi ve daha barışçıl yaşamanın önkoşulu, birbirini affetme yeteneğidir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

12

Her insan bir başkasının sevgisine ve yakınlığına ihtiyacı duyar. Ancak aşk bir pranga olmamalıdır; aşk yalnızca her kişi diğerinin kişisel alanının gelişmesine izin verdiği noktada ortaya çıkar. Aşk karşılıklı güvene dayanır ve kişinin kendini savunmasız olarak gösterme olanağını sunar. Aşk, yaşamdaki yeni zorluklarla yüzleşmek için gereken gücü ve cesareti geliştirmenin önemli bir önkoşuludur.

13

Herkes, bir diğerinin fiziksel ve duygusal bütünlüğüne saygı duymak ve onu korumakla yükümlüdür. Bu, özellikle kaçınılmaz bağımlılık ilişkileriyle karakterize edilen aile içi veya işyerindeki ilişkiler için geçerlidir. Yetişkin olmayanların korunmasını garanti altına almak ve karşılıklı rızaya dayanmak koşuluyla her türlü cinsel aktivite her bireye açık olmalıdır.
EV VE KİMLİK

14

Her insan aşina olduğu ortamda korunma ve güvenlik arar. Bu, hayatı boyunca ona eşlik eden içsel bir ev imajının ortaya çıkmasına kaynaklık eder. Bu görüntü, sonsuz, değişmeyen bir yer için bilinçsiz arzuların kaynağı olabilir. Ama biz ve içinde yıkandığımız göl zamanla değişiyoruz. Bu nedenle ev ancak birbirimizle güvende hissettiğimiz ve özgürce gelişebildiğimiz yerde kendini gerçekleştirir.

15

Her insan için yabancı olan, tanıdık çevrenin dışına çıkmaya yol açan zorlayıcı bir fırsattır. Ancak yabancı aynı zamanda tehdit ve korkuyla da ilişkilendirilir. Bu durum da eve ve geleneğe duyulan özlemi artırır. İnsan yaşamı bu iki deneyim alanı arasında gidip gelir. Beraberinde gelen tüm belirsizliklere ve öngörülemezliklere rağmen birey hayatını cesaretle, özgüvenle ve mantıkla şekillendirmelidir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

16

Her insan etnik ve toplumsal kökeni, dini, mesleği, siyasi görüşleri, kişisel ve toplumsal eğilimleri itibarıyla farklı kimliklere sahiptir. Onlara ne kadar önem vereceğine kendisi karar verir. Başkalarının bireyin kimliğini tek boyutlu olarak tanımlaması kabul edilemez. Çünkü her insan karmaşık ve ilişkisel bir sosyal varlıktır.

17

Her bireyin her türlü fiziksel veya zihinsel şiddetten, özellikle de ayrımcılıktan ve diğerlerini dışlamaktan kaçınması gerekmektedir. Ayrıca herkesin, nefret ve uyuşmazlık aracı olarak kullanılabilen dili her zaman yumuşatması, başkalarına saldırmaması ve başkalarını küçümsememesi gerekir.

Kaynaklar ve bağlantılar:
POLİTİKA VE TOPLUM

18

Her insan, doğduğu ülkenin anayasasının kendisine tanıdığı medeni haklardan doğuştan yararlanmalıdır. Ülkesinin demokratik anayasasına saygı duymalı ve burada ortaya konan barış, özgürlük ve demokrasi gibi temel değerleri korumalı ve savunmalıdır. Bu temel değerlerin toplumun her kesiminde hayata geçirilmesi ve uygulanması için çalışmalıdır.

19

Oy kullanma hakkına sahip her kişi, kendi ülkesinin vatandaşlığına ek olarak, ülkesinin ait olduğu bir devletler topluluğunun, örneğin AB’nin vatandaşlığını da kazanabilmelidir. Oy kullanma hakkını elde ettikten sonra, bunu takiben seyahat ve vize özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü ve ticaret ile malların serbest dolaşımına ilişkin devletler topluluğu tarafından belirlenen kurallardan yararlanabilmelidir. Uluslar üstü vatandaşlık aracılığıyla kendisini devletler topluluğunun temel değerlerine bağlı kılar. Buna karşılık uluslararası toplum, bireyin sosyal ve demokratik haklarını korumalıdır.

20

Her kişi, kendi vatandaşlığının yanı sıra başka bir devletin vatandaşlığını da bu devletin hak ve yükümlülüklerine sürekli olarak saygı göstermesi ve hayatının üçte birini orada geçirmesi koşuluyla kazanabilir.

21

Her birey, tüm cinsiyetlerin eşitliğine saygı göstermeli ve bu eşitliğin işyerinde, ailede ve toplumda uygulanmasını, gözetilmesini ve desteklenmesini sağlamak için iş birliği yapmalıdır. Yapısal ırkçılığın neden olduğu veya bunun sonucunda açıkça ortaya çıkan sosyal gruplara yönelik dezavantajlar buna göre tanınmalı ve tazmin edilmelidir. Bu tür dezavantajların uzun vadede ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmelidir.

22

Oy kullanma hakkına sahip her kişiye, vatandaşların oyu çerçevesinde, ülkesinde başta enerji, çevre, eğitim, ulaşım ve altyapı alanlarındaki temel toplumsal kararlara katılma fırsatı verilmelidir. Bu yurttaş oylarına, özerk ve merkezi yurttaş forumlarında kapsamlı bir tartışma süreci eşlik etmelidir. Görüş oluşturmak için gereken tüm bilgiler medya ve eğitim kurumları tarafından hazırlanmalı ve her an kullanıma açık olmalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

23

Her birey kendi ülkesindeki toplumun bütünlüğünden sorumludur. Bireyin canlı bir topluluk oluşturabilmek için siyasi partiler, dernekler, okullar, üniversiteler, sendikalar, kulüpler veya dini topluluklar gibi kurumlara dahil olması beklenir. Başkalarının sorumluluğunu üstlenenler veya sivil cesaret gösterenler özel takdir ve saygı görmelidir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

24

Her birey kendi ülkesinde işlenen tarihi suçlarla yüzleşme sorumluluğunu taşır. Bu suçların koşullarının ve nedenlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunmakla ve faillerin hesap vermesini savunmakla sorumludur. Mağdurlar uygun bir şekilde anılmalıdır. Etkilenen nüfus gruplarının sosyal veya ekonomik dezavantajları, ulusal tazminat fonlarıyla telafi edilmelidir.

Kaynaklar ve bağlantılar:
KAÇIŞ VE GÖÇ

25

Ekonomik sıkıntı veya savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan her kişi, kaçtığı devletin insani korumasından yararlanabilmelidir. Dünya toplumunun açık desteğiyle, mültecilerin kabulü ve bakımı öncelikle etkilenen devletin komşu ülkeleri tarafından organize edilmelidir. Her ülke kendi sosyal ve kültürel uyumu tehlikeye girmediği ölçüde, mültecilerin sorumluluğunu üstlenmelidir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

26

Siyasi, dini, etnik veya ırksal nedenlerden dolayı zulme uğrayan herkes, kendi seçtiği bir ülkeye sığınma başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ev sahibi ülkenin parlamentosu düzenli olarak insanlara ne ölçüde sığınma hakkı verilebileceğine karar verir. Sığınmacılar ve sığınma hakkına sahip kişiler, kendi ülkelerinde insanlar zulüm gördüğü ve güvenli yaşam koşullarına dönüş mümkün olmadığı sürece misafir ve ikamet hakkından yararlanmalıdır.

27

Başka bir ülkeye göç eden her kişinin, ev sahibi ülkeye aktif olarak entegre olma yükümlülüğü vardır. Ev sahibi ülke, onun yeni dili öğrenmesi, yeni gelenek ve göreneklere alışması için gerekli koşulları yaratmalıdır. Sosyal olarak kabul edilebilir istihdam fırsatları ve yeterli konut bulma konusunda göç eden bireye yardım sağlanmalıdır. Ev sahibi ülkenin parlamentosu düzenli olarak kaç kişinin göç edebileceğine karar vermelidir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

28

Her birey yabancı olanla etkileşim kurarak kendi kültürünün evrilmesine katkıda bulunur. Barış, özgürlük ve demokrasi gibi temel değerleri tehlikeye atmadığı sürece, diğer ülke ve halkların kültürüne, tarihine ve dinine saygı göstermelidir. Bir göçmen ya da mülteci veya sığınmacı olarak, barışçıl ve hoşgörülü bir birlikte yaşamanın şekillenmesine aktif olarak katkıda bulunmalıdır.
KÜLTÜR VE EĞİTİM

29

Her insan, insanlığın kültürel mirasını korumalı ve muhafaza etmelidir. Bireyin kendi tarihi ve yaratıcı çalışmaları, insanlık kültürünün bir parçası olarak anlaşılabilir. Bu şekilde bireysel dürtü tüm toplumsal sınırların ötesine taşınmakta ve insanlığın hafızası tüm toplumsal grupların üyeleri tarafından zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

30

Her birey ülkesinin demokratik geleneklerine ve somut olmayan kültürel mirasına bağlılığını ifade etmekte özgürdür. Ancak bu, başka ülke veya halkların kültür ve tarihlerine karşı ayrımcılık yapan milliyetçilik biçimini almamalıdır.

31

Her insan, kendisine yapı ve düzen, anlam ve süreklilik, kolektif kimlik ve topluluk duygusu kazandırabilecek ritüeller yoluyla hayatını şekillendirmede özgürdür. Ritüelin gücü gündelik gerçekliğe karşı bir zıt kutup oluşturabilir, ancak aynı zamanda hayatlarımızı ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi yeniden düşünmek ve muhtemelen değiştirmek için bir fırsat da sağlayabilir. Bir ritüel asla iç veya dış baskı altında yapılmamalı ve başkalarının dışlanmasına veya ayrımcılığa yol açmamalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

32

Her birey, savunmasız ve dezavantajlı kişilere yardım eden, azınlık haklarını savunan ve kültürel çeşitliliği zenginlik olarak kabul eden açık bir toplumun değerlerine saygı duymalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

33

Herkes bir diğerinin fikrine saygı duymalıdır. Çatışmaları çözme aracı olarak en yüksek öncelik iletişim ve diyaloğa verilmelidir. Çatışmalara şiddet içermeyen çözümler, sözlü silahsızlanmayı ve çıkarların uzlaştırılmasını ve uyumlanmayı gerektirir.

Kaynaklar ve bağlantılar:

34

Her insan, çocuklarının eğitimini hayatının en değerli görevlerinden biri olarak görmelidir. Bunun temeli, çocuğu elinden geldiğince teşvik etmek ve doğal yeteneklerine saygı duyarak onu desteklemektir. Bu şekilde çocuklara gereken zamanı ve ilgiyi gösterir. Bu amaçla, çocuk 14 yaşına gelinceye kadar her ebeveyne normal çalışma saatlerini üçte bir oranında azaltma hakkı verilmelidir.

35

Herkesin, takım ve çözüm odaklı, bağımsız düşünme ve hareket etme becerisini geliştirecek bir okul eğitimi alma hakkı olmalıdır. İyi bir okul eğitimi, her bireyin kendi yetenek ve becerilerini keşfetmesinin ve geliştirmesinin ön koşuludur. Okul eğitim sisteminin görevi tüm çocukları eşit şekilde geliştirmek ve gerektiğinde özel destek ve teşvik sağlamaktır. Bu, her bireyin kendi kişisel kaynaklarıyla topluma katkıda bulunmasının önkoşulunu yaratır.
EKONOMİ VE İŞ

36

Herkes yaptığı çalışmalarla kamu yararına katkıda bulunmalıdır. Çalışmak, birlikte yaşamamızın esas temeli ve değer yaratmanın merkezi kaynağıdır. İşin kalitesi, iş süreci ve ortaya çıkan ürüne yol gösteren özgün deneyime dayanmaktadır. Bu nedenle çalışmanın değerinin takdir edilmesi ve tanınması özellikle önemlidir. Özellikle dijitalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan değişen üretim koşullarına uyum sağlayabilmek için zamanlıca ve kapsamlı ileri eğitim fırsatları sunulmalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

37

Herkesin motivasyonunu ve performansını artıran, iş birliğine olanak sağlayan bir çalışma ortamı hakkı olmalıdır. Birey üretilen maddi ve fikri ürünlerin toplumsal faydaya sahip, anlamlı, sürdürülebilir ve ilham verici bir nitelik taşımasında katkı sağlar. Mesleki yönelimi teşvik etmek, sosyal bağlılığı desteklemek, sanatsal bir projeyi gerçekleştirmek veya bilimsel bir çalışma üretmek amacıyla herkesin toplam üç yıl boyunca kişinin geçimini sağlayan temel bir gelire sahip olma avantajı olmalıdır.

38

İş kuran veya işleten her kişi, çalışanlarının en az sektör standart ücretine eş değer bir ücret almasını sağlamalıdır. Bir işte kazanılan en yüksek gelir, istisnai durumlar dışında en düşük gelirin üç katını aşmamalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

39

Bir işletmede veya kuruluşta çalışan her kişinin kârdan pay alma hakkı vardır. Kârın en az üçte biri işletme çalışanlarına ait olmalı ve kârın elde edilmesine katılım oranına göre orantılı olarak dağıtılmalıdır. Çalışanların kabul etmesi durumunda kâr payının yeniden yatırıma dönüştürülmesi mümkündür.

40

Her kişinin çalışma hayatının sonunda yeterli bir emekli maaşı alma hakkı olmalıdır. Devlet garantili temel emeklilik maaşı, ortalama gelirin en az yarısı kadar olmalıdır. Bir şirket veya bireysel emeklilik fonu, vergi paraları ve sosyal güvenlik primleri ile eşit oranda finanse edilmelidir.

41

Herkes malını kamu yararına olacak şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kişisel malların üçte biri bir hayır kurumuna veya devlete miras bırakılmalıdır. Ancak işletme sermayesi ve mirasçılar şirketi aktif olarak işletmeye devam ediyorsa dokunulmaz.

Kaynaklar ve bağlantılar:

42

Herkes mal varlığına ve gelirine göre borçlanabilir. Borç yükünün üçte birinin öz sermayeyle karşılanması gerekir ve bu yükümlülük, gelirin üçte birini aşmamalıdır.

43

Varlıklarını spekülatif sermaye yatırımlarına yatıran herkes, bundan elde edilen kârın üçte birini bir hayır kurumuna veya devlete devretmelidir.

44

Her birey başkalarına zarar vermeyecek şekilde malların ticaretini serbestçe yapabilir. Amaç, dünya ticaretinin Adil Ticaret kriterlerine uygun olmasını ve küresel tedarik ve değer zincirlerinde insan haklarına saygı duyulmasını sağlamaktır.

45

Bir araziyi kiralayan veya satın alan her kişi, onu kamu yararına hizmet edecek şekilde işlemek veya yönetmekle yükümlüdür. Elde edilen kârın üçte biri hayır kurumuna veya devlete gider. Arazi ve konutlar devletin özel koruması altındadır. Amaç konut stokunun en az üçte birinin kar amacı gütmeyen mülk olması ve düşük gelirlilerin gelirlerinin yalnızca üçte birini kiraya harcamasıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

46

Oy verme hakkına sahip her kişiye, ülkesinin veya bir uluslar topluluğunun geleceğine yönelik uzun vadeli planları etkileyen vatandaş oyları aracılığıyla yeterli katılım hakkı verilmelidir. Bu yurttaş oylarına, özerk ve merkezi yurttaş forumlarında kapsamlı bir tartışma süreci eşlik etmelidir. Yatırım düzeyi, ulusal veya uluslar üstü bir ekonominin gelecekte istihdam sağlama ve yeni işler yaratma potansiyeline dayanmalıdır. Yatırımların, bu amaçla oluşan borçların makul bir süre içerisinde geri ödenmesini sağlayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

47

Herkes küresel medeniyetin bir parçasıdır. Küresel ağ oluşturma giderek küresel bir bilinç yaratır. Üretim, ticaret, ulaşım ve dijital teknoloji alanlarında yeni gelir kaynakları ortaya çıkmalıdır. Uluslararası anlaşmalar açık toplumların, fikirlerin serbest akışının ve toplumsal açıdan adil çalışma koşullarının teşvik edilmesini ve herkesin refahının artırılmasını sağlamalıdır.

48

Herkesin, küresel ekonominin kendisine sebep olduğu bariz dezavantaja veya ekonomik zarara karşı Uluslararası Sosyal Fondan tazminat alma hakkı olmalıdır. Küresel kriz durumlarında yurt içinde yeterli kapasiteye sahip olabilmek amacıyla şirketler tedarik zincirlerini çeşitlendirmeli ve üretimlerinin en fazla üçte birini yurt dışına aktarmalıdır.

Kaynaklar ve bağlantılar:

48 Tez

PDF, Print Version, Send per E-Mail
Print Friendly, PDF & Email

48 Tez

DÜŞÜNCELERİNİZ VE YORUMLARINIZ
Burada “Birlikte nasıl daha iyi yaşayabiliriz” konusundaki düşüncelerinizi bizimle ve ilgilenen tüm insanlarla paylaşabilmeniz için bir alan oluşturduk.

5 thoughts on “48 Thesen”

 1. Hut ab. Ein kleinster gemeinsamer Nenner. Ein schätzenswerter Appendix zum Grundgesetz. Ein real-utopischer Entwurf. Wolfgang Abendroth würde ihn sicherlich begrüßen!

 2. What struck me — besides how grand, wise and human your vision is — is also how European you are compared to the views of Americans. The sense of individual rights here is powerful and only getting more unabashedly anti-societal. Cases in point: wearing a mask, climate change; owning a gun (and opposing even the most reasonable restrictions on guns); Trump’s America First. I don’t know if the US has always been this way, but got disguised through lofty ideals of spreading democracy and so-called equality, but we have become an immensely selfish and uncaring people relative to the rest of the world (and even relative to each other). I don’t think I realized how far the US had traveled until reading your 48. My sense is that you could have a fruitful and meaningful discussion of your principles in Europe; the discussion would end before it even started here.

  I would like to live in the world your create . . . .

  One substantive question: there are a lot of one-thirds. Is there a basis to that across the different principles in which you use it to allocate shares, versus one half or one quarter. Just curious.

  In 1960, the top marginal tax rate in the US was 70%; it is now 35%, with capital gains taxed at 20%. Thus, the rich get richer and is disproportions that are extreme. I think this will become the major source of conflict in the US in the coming years. Oddly, most of Trump’s followers are poor white people at the bottom of the food chain lacking college education or upward mobility. You would think they would be at the front of the revolutionary ranks, but no. They’re the ones willing to throw democracy away on a demigod.

  1. One of the basic ideas of my paper was to strengthen the sense of community. After such a long period of prioritising the me-perspective (nothing against #metoo!) I found it important to draw attention to what we can actually give back to society, if we were lucky enough to be born on the bright side of life. So I thought up a very simple formula: 1/3 for my pleasure, 1/3 for my family and friends, 1/3 for society. This I attached to the cases of inheritance, the making
   of profit through business, ownership of property or financial transactions.

   In case of inheritance its accepting that all you have achieved, is based on what your social and economic starting position was and sharing a reasonable part in order to help others have better conditions in the future. Therefore I say that you can give it to foundations who do good things with it.

   In case of profits (!) you make, it seems reasonable to me that those who contributed to it, should have their fair share and if your property gains value without you contributing it’s also fair to have society get a proportion of it.

   The 1/3 idea is to define a cultural and social value by fixing a proportion that is easy to communicate, that has a chance to be generally accepted and that has a symbolic function in terms of “if I gain more, I will share more”. To me it should be easy to teach that in school. Growing wealth then always has a social dimension and it will free you of constantly being scrutinized or morally insulted for your achievements. I’m not an expert in this, but it might even keep income taxes fairly low.

   The other 1/3 aspects came gradually, are based on already existing demands by NGOs or UN resolutions and of course they are also symbolic and easy to memorize: the UN demands 1/3 of the world’s territority to be natural reservations in order to protect flora and fauna, the towns of Zürich or Vienna have succesfully dealt with social housing issues by making sure that 1/3 of tenements are in public hand, every reasonable bank will only give you a mortgage, if you can provide 1/3 of the necessary capital. And finally, after the Corona experience leading economists proclaimed that it makes sense not to have more than 1/3 of your production line abroad.

 3. Ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder überlegen, was es eigentlich jeden Tag zu tun gilt, um ein friedliches Zusammenleben zu fördern. Als Schweizer Bürger denke ich an die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als viele Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen wurden. Deshalb scheint mir die These 26 sehr wichtig

  “Jeder Mensch, der aus politischen, religiösen, ethnischen oder rassistischen Gründen verfolgt wird, hat das Recht in einem Land seiner Wahl Asyl zu beantragen. Dabei entscheidet das Parlament des Gastlandes regelmäßig darüber, in welchem Umfang Menschen Asyl gewährt werden kann. Asylsuchende und Asylberechtigte genießen das Gast- und Aufenthaltsrecht, solange in ihrer Heimat Menschen verfolgt werden und eine Rückkehr in sichere Lebensumstände nicht möglich ist.”

  Hier der Link zu einem Video, das ich vor vielen Jahren zu diesem Thema gemacht habe: https://vimeo.com/manage/videos/50214481

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir